Adatkezelési nyilatkozat

Jelen adatkezelési tájékoztató célja a KártyaCrew webshop (https://kartyacrew.hu/ és https://kartyacrew.com/) oldalra látogató felhasználók részére az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatás nyújtása. A Szolgáltató rögzíti, hogy a termékértékesítési tevékenysége kapcsán kezelt személyes adatokat kizárólag a termékmegrendelések teljesítése céljából, valamint az ahhoz szorosan és szükségszerűen kapcsolódó kötelezettségek teljesítése céljából (pl. számlaadási kötelezettség teljesítése) kezeli. Az e körben kezelt adatok a termékértékesítés teljesítéséhez elengedhetetlenek és a jogügylet céljának megvalósítására alkalmasak. Szolgáltató rögzíti, hogy meg kíván felelni a hatályos magyar és nemzetközi joganyagban rögzített követelményeknek, így különösen a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak. A felhasználó elfogadja, hogy a KártyaCrew webshop fentebb rögzített valamely domainen történő elérésével, használatával és a webshop funkcióinak használatával személyes adatainak kezelésére jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kerül sor.

 

  1. Szolgáltatói adatok

Név:

Gyuró Jávor Krisztián E.V.

Székhely:

3770 Sajószentpéter Kossuth út 127.

Elérhetőség:

 Elérhetőség

Adószám:

69798207-1-25

Nyilvántartási szám:

53701451

Tárhelyszolgáltató:

Tárhelypark Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

info@tarhelypark.hu

+3617004140

  1. Fogalmi meghatározások
    • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
    • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
    • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
    • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
    • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
  2. Az adatkezelés elve
    • Szolgáltató rögzíti, hogy a webshop üzemeltetésével és a termékértékesítéssel kapcsolatos tevékenységei vonatkozásában mindent megtesz, hogy a hatályos magyar és uniós joganyagnak eleget tegyen.
  3. Az adatkezelés jogalapja
    • A webshop felhasználói böngészésével kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik, míg a termékmegrendelés teljesítésével kapcsolatos személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés, szolgáltatás teljesítése.
  4. A kezelt adatok köre
    • Teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám, a felhasználó által feltöltött arckép
  5. Az adatkezelés célja
    • Az adatkezelés célja a webshop felületén leadott termékmegrendelések teljesítése, amelyhez szerződéses partner, mint adatfeldolgozó közreműködését vesszük igénybe. Az adatfeldolgozó elérhetőségi adatai a következők:

Adatfeldolgozó neve:

Fürgefutár.hu Kft

Székhely:

Budapest, Árbóc utca 6, 1133

Elérhetőség:

ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

+36 1 900 9669

 

  1. Az adatkezelés időtartama
    • A termékmegrendelésekhez kapcsolódóan kiállított számlákon található személyes adatokat Szolgáltató – a törvényi kötelezettségeinek eleget téve – 8 éves őrzi meg, egyebekben Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig tárolja.
  2. Süti (cookie) kezelés
    • A süti (cookie) egy fájl, amelyet a webshop szervere küld a felhasználó böngészőjének, amelyet meghatározott ideig a felhasználó számítógépe tárol.
    • A süti fájlban személyes adat nem kerül tárolásra, az csupán a webshop funkcióival kapcsolatban a kényelmesebb felhasználói élményt hivatott biztosítani.
    • A felhasználónak lehetősége van a süti (cookie) fájlok használatának letiltására, amelyet böngészője beállításában tehet meg.
  3. Google Analytics
    • A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít a weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
    • A Google adatvédelmi irányelveivel kapcsolatban további tájékoztatás a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen, míg a Google Analytics adatvédelemmel kapcsolatos részletei a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu címen érhetőek el.
  4. Adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok
    • Felhasználó jogosult arra, hogy Szolgáltatót annak elérhetőségein megkeresse és tájékoztatást kérjen személyes adatai kezelésének köréről, annak jogalapjáról, kezelési módjáról, illetve időtartamáról. Szolgáltató kötelezi magát, hogy ilyen megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül érdemi választ ad.
    • Felhasználó jogosult arra, hogy Szolgáltatót annak elérhetőségein megkeresse és kezdeményezze személyes adatai módosítását. Szolgáltató kötelezi magát, hogy ilyen megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül érdemi választ ad.
    • Felhasználó jogosult arra, hogy Szolgáltatót annak elérhetőségein megkeresse és kezdeményezze személyes adatai törlését. Szolgáltató kötelezi magát, hogy ilyen megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül érdemi választ ad.
  5. Panaszkezelés, jogérvényesítéssel kapcsolatos kérdések
    • Felhasználó jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni és annak eljárását kezdeményezni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Elérhetőség:

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400